DỰ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM DIOXIN KHU VỰC SÂN BAY BIÊN HÒA


Thông Tin Dự Án

Đối tác: Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID)

Hạng mục công việc:

Xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực sân bay Biên Hòa (IM2)
Thời gian thi công: 2021 - 2022

Dự án liên quan