Sơ đồ

Tổ chức

Ban

Lãnh đạo

Nguyễn Văn Nhượng

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Đồng hành để thành công! Đồng tâm để phát triển!

Khúc Bá Ngọc

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Đồng hành để thành công! Đồng tâm để phát triển!

Vũ Văn Liêm

Tổng Giám Đốc
"Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang sản phẩm hoàn hảo nhất đến tay khách hàng!"

Quách Văn Thoại

Phó Tổng Giám Đốc
Ban Ngân Sách - Tài Chính

Mai Hữu Nghị

Phó Tổng Giám Đốc
Ban Kỹ Thuật

Nguyễn Việt Kỳ

Phó Tổng Giám Đốc
Ban Phát Triển Dự Án

Trần Nhật Nam

Phó Tổng Giám Đốc
Ban Dự Án

Ban lãnh đạo

Công trường - phòng ban

Nguyễn Ngọc Thành

Giám Đốc Tài Chính - Kế Toán

Nguyễn Huy Phú

Giám Đốc Ban Năng Lượng Tái Tạo

Mahbub Bhuiyan

Giám Đốc An Toàn, Sức Khoẻ và Môi Trường